Sarcos Exoskeleton Demo

CrunchGear tries on the Sarcos Exoskeleton.