INNOVATE 2017 | Freada Kapor Klein

Andrew Keen sits dow with founding partner of Kapor Capital, Freada Kapor Klien