Freada Kapor Klein | INNOVATE 2016

Andrew Keen sits down with Freada Kapor Klein, Partner at Kapor Capital