DODATKOWE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI TechCrunch+

POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA WARUNKÓW I POLITYKI
1. Witamy w usłudze TechCrunch+ („Usługa”), oferowanej przez odpowiedni podmiot korporacyjny Verizon Media określony w sekcji 7 poniżej („TechCrunch”), za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą płacić za dostęp do funkcji Premium usługi TechCrunch.
USŁUGA TechCrunch+ JEST OFEROWANA TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.
2. Akceptacja warunków. Korzystając z usługi i kontynuując korzystanie z niej, użytkownik i TechCrunch wyrażają zgodę na następujące warunki i zasady (oraz wszelkie następne warunki): niniejsze dodatkowe warunki płatności za pośrednictwem usługi TechCrunch+ („Dodatkowe warunki płatności”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/extracrunch/index.html), które stanowią dodatek do warunków korzystania z usługi Verizon Media https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/terms/otos/index.html) (łącznie „Warunki”), oraz Politykę prywatności Verizon Media („Polityka prywatności”) (https://verizonmedia.com/policies/xw/en/verizonmedia/privacy/intl/index.html), z których wszystkie są niniejszym włączone przez odniesienie.
3. Zmiany warunków. TechCrunch zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany, od czasu do czasu, niniejszych dodatkowych warunków płatności oraz wszystkich dokumentów włączonych przez odniesienie. Najnowszą wersję tych warunków można znaleźć pod wyżej wymienionymi adresami URL. Należy regularnie sprawdzać te dokumenty pod kątem ewentualnych aktualizacji. Dalsze korzystanie z usługi będzie oznaczało akceptację wszelkich zmienionych warunków. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między niniejszymi dodatkowymi warunkami płatności a warunkami korzystania z usługi Verizon Media niniejsze dodatkowe warunki płatności będą mieć pierwszeństwo.
UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW PŁATNOŚCI ORAZ WSZYSTKICH DOKUMENTÓW WŁĄCZONYCH PRZEZ ODNIESIENIE, DLATEGO TEŻ PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW I ZASAD.
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI TechCrunch+
1. Aby zarejestrować się w usłudze, należy mieć konto TechCrunch. Użytkownik musi również podać numer karty kredytowej, informacje o fakturach i inne dane („Informacje rejestracyjne”), które będą przechowywane w celu przetworzenia płatności za subskrypcję, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Użytkownik zgadza się, że podane przez niego informacje rejestracyjne są prawdziwe, prawidłowe, ważne, dokładne, aktualne i kompletne oraz że będzie utrzymywać i niezwłocznie aktualizować te informacje w celu zachowania ich prawdziwości, dokładności, aktualności i kompletności. Jeśli użytkownik poda jakiekolwiek informacje, które będą nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub TechCrunch będzie mieć uzasadnione powody, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, TechCrunch ma prawo do zamknięcia konta użytkownika i odmówienia mu jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego dostępu do korzystania z usługi.
2. Użytkownik, a nie TechCrunch, jest odpowiedzialny za wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem konta TechCrunch lub w związku z identyfikatorem TechCrunch użytkownika. TechCrunch nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane zakupy lub błędy popełnione przy użyciu identyfikatora TechCrunch użytkownika lub jego konta TechCrunch. Użytkownik musi rozstrzygnąć spory związane z zakupem i niezwłocznie zgłosić nieuprawnione użycie karty kredytowej firmie obsługującej tę kartę, dostawcy usług płatniczych online, sprzedawcy lub bankowi. Odpowiedzialność użytkownika za nieuprawnione użycie karty może być ograniczona przez umowę z wystawcą karty i/lub przez obowiązujące prawo. TechCrunch może korzystać z informacji o koncie, autoryzowanych przez niniejsze dodatkowe warunki płatności lub inne dołączone dokumenty, a także może uzyskać dostęp, zachować, monitorować i ujawniać informacje o karcie w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest w uzasadniony sposób niezbędne do weryfikacji konta, identyfikacji lub rozwiązania problemów lub do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług użytkownika, ale nic w tej sekcji nie nakłada na TechCrunch obowiązku ujawnienia takich informacji.
5. AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE, ZWROTY I WARUNKI PŁATNOŚCI
Usługę TechCrunch+ można nabyć w ramach rocznej lub miesięcznej subskrypcji.
1. Automatyczne odnowienie. Bieżąca opłata za usługę zostanie automatycznie i natychmiast pobrana za pomocą wskazanej przez użytkownika metody płatności lub jeśli wskazana metoda płatności nie powiedzie się, inną metodą płatności, którą użytkownik ma u nas zarejestrowaną. Szczegóły dotyczące opłat będą dostępne na stronie konta użytkownika. Świadczenie usługi jest automatycznie odnawiane i rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik zarejestruje się w usłudze, i trwa aż do odwołania. Wskazana przez użytkownika metoda płatności lub, jeśli wskazana metoda płatności nie działa, każda inna metoda płatności, którą użytkownik ma u nas zarejestrowaną, zostanie użyta do opłacenia odnowienia usługi, chyba że użytkownik anuluje usługę co najmniej 48 godzin przed końcem bieżącego okresu. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w dowolnym momencie. Aby anulować usługę, należy zalogować się na stronie techcrunch.com i przejść na stronę swojego konta, aby zarządzać subskrypcją i anulować usługę.
2. Anulowanie automatycznego odnowienia usługi TechCrunch+. Jeśli użytkownik zdecyduje się na rezygnację z automatycznego odnawiania subskrypcji TechCrunch+, rezygnacja zakończy okresowe (roczne lub miesięczne) automatyczne odnawianie usługi. Użytkownik nie otrzyma zwrotu pieniędzy za bieżący okres rozliczeniowy, ale nadal będzie korzystać ze swojej subskrypcji przez pozostałą część bieżącego okresu rozliczeniowego, niezależnie od daty anulowania. Rezygnacja użytkownika wchodzi w życie po upływie bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeśli na przykład usługa jest świadczona przez okres jednego miesiąca, a użytkownik anuluje ją 5. dnia tego miesiąca, będzie mógł nadal korzystać z usługi za ten miesiąc, a usługa zostanie anulowana w następnym cyklu rozliczeniowym. Inny przykład, jeśli usługa jest świadczona przez okres jednego roku, a użytkownik anuluje ją 100. dnia tego roku, będzie mógł nadal korzystać z usługi za ten rok, a usługa zostanie anulowana w następnym cyklu rozliczeniowym.
3. Kwota pobierana za usługę może ulec zmianie. Kwota pobierana może ulec zmianie. Jeśli użytkownik nie anuluje usługi, niniejszym wyraża zgodę, aby metoda płatności (lub, jeśli wskazana przez użytkownika metoda płatności nie działa, inna metoda płatności, którą użytkownik ma u nas zarejestrowaną) była automatycznie uznana za obowiązującą w danym momencie metodę płatności za usługę na początku każdego odnowionego okresu. O jakimkolwiek wzroście cen powiadomimy użytkownika co najmniej trzydzieści (30) dni wcześniej. Szczegóły dotyczące bieżących opłat zostaną zamieszczone na stronie https://techcrunch.com/subscribe. Opłaty pobierane za jedną usługę nie mogą być zaliczane na poczet innych usług. TechCrunch nie zapewnia ochrony cenowej ani zwrotu kosztów w przypadku obniżki cen lub oferty promocyjnej.
4. Zniżki i oferty. TechCrunch może według własnego uznania od czasu do czasu oferować zniżki lub oferty specjalne. Jeśli użytkownik otrzyma ofertę na bezpłatny okres próbny w związku z zarejestrowaniem się w usłudze, to po raz pierwszy zostanie obciążony opłatą dopiero po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego. Po zakończeniu obowiązywania oferty lub okresu próbnego użytkownik będzie automatycznie obciążany opłatą za usługę do momentu jej anulowania. W przypadku rezygnacji z usługi w okresie próbnym użytkownik nie będzie miał dostępu do usługi po zakończeniu okresu próbnego, chyba że zakupi usługę. Kolejne daty rozliczeniowe będą przypadały w cyklu miesięcznym lub rocznym od pierwszej daty rozliczeniowej. Jeśli na przykład użytkownik wykupi roczny abonament 15 października i otrzyma pierwsze 30 dni korzystania z usługi bezpłatnie i nie anuluje go w ciągu pierwszych 30 dni, nie zostanie obciążony żadnymi kosztami aż do 14 listopada (październik ma 31 dni). Następnie 14 listopada każdego kolejnego roku zostanie automatycznie obciążony ponowną płatnością aż do momentu podjęcia decyzji o rezygnacji. Jeśli w bieżącym okresie użytkownik uzyska zniżkę lub ofertę specjalną, data rozliczenia zostanie przesunięta o dodatkowy okres obowiązywania zniżki lub oferty specjalnej.
5. Użytkownicy w UE. Jeżeli użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, niniejszy punkt 5 nie narusza jego praw wynikających z punktów 14.13(i) i (j) warunków świadczenia usług Verizon Media. Szczegółowe informacje na temat 14-dniowego prawa do anulowania subskrypcji po jej zakupie znajdują się w poniższych sekcjach. Użytkownik może skorzystać z prawa do anulowania za pomocą łączy w sekcji 14.13(i) lub poprzez swoje konto TechCrunch.
6. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZAKOŃCZENIE
TechCrunch może, ale nie ma obowiązku, natychmiast zakończyć świadczenie usługi i odmówić dostępu do niej lub korzystania z niej przez użytkownika w przyszłości, jeśli TechCrunch uzna to za stosowne, gdy: (a) użytkownik dostarczy informacje, które są nieprawidłowe, nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub TechCrunch ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawidłowe, nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, (b) użytkownik jest zaangażowany w oszukańcze lub nielegalne działania, (c) użytkownik jest zaangażowany w działania, które mogą naruszyć prawa TechCrunch lub innych osób, lub (d) użytkownik nie przestrzega niniejszych dodatkowych warunków płatności, polityki prywatności lub warunków korzystania z usług Verizon Media lub wszelkich innych warunków włączonych przez odniesienie. TechCrunch nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub treści, które zostały usunięte z powodu nieważnej karty kredytowej.
7. STRONY ZAWIERAJĄCE UMOWĘ, WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO, MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW I INNE LOKALNE POSTANOWIENIA ZALEŻNE OD REGIONU
Usługa jest świadczona przez firmę, która oferuje ją w danym regionie zgodnie z poniższym opisem („odpowiednia firma Verizon Media”). W przypadku Kanady usługa ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Kanady z wyjątkiem Quebecu. Odpowiednią firmą Verizon Media jest dostawca, z którym użytkownik podpisuje umowę na świadczenie usługi. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w danym kraju lub regionie. Różne funkcje mogą być dostępne w różnych wersjach usług. Wybór prawa właściwego, miejsce rozstrzygania sporów, pewne definicje terminów (w tym odpowiednia firma Verizon Media) oraz inne lokalne postanowienia zależne od regionu podano w poniższej tabeli. Jeśli użytkownik ma jakieś pytania, może zalogować się na stronie techcrunch.com i przejść do strony swojego konta. Na stronie konta należy kliknąć sekcję pomocy, aby skontaktować się z działem obsługi klienta.
Region
Odpowiednia jednostka Verizon Media
Odpowiednia polityka prywatności
Warunki regionalne
USA
Oath Inc.
https://verizonmedia.com/policies/
us/en/verizonmedia/privacy/index.html
Zastosowanie ma sekcja 14.2 (USA) warunków świadczenia usług Verizon Media
Kanada (z wyjątkiem Quebec)
Oath (Canada) Corp. Adres: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8.
https://verizonmedia.com/policies/
ca/en/verizonmedia/privacy/index.html
Zastosowanie ma sekcja 14.5 (Kanada) warunków świadczenia usług Verizon Media [z wyjątkiem punktu 14.5(a)(i)].
Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania
Verizon Media EMEA Limited
https://verizonmedia.com/policies/
ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
Zastosowanie ma sekcja 14.13 (Europa, Bliski Wschód i Afryka) warunków świadczenia usług Verizon Media.

Ostatnia aktualizacja 7 października 2019 r.